Materialer

Download Dansk Flygtningehjælps hæfter og håndbøger med effektive værktøjer til dit arbejde med integration af flygtninge og familiesammenførte. Materialerne handler om metoder, fakta og regler, og de er naturligvis gratis.

Værktøjskasse for undervisere – frivillige i sprogtilegnelse

 • præsentation
 • sprog
 • frivillig

Frivillige bidrager til sprogtilegnelse som samtalepartnere og lektiehjælpere på alle landets sprogcentre, men hvordan inddrages frivillige på en god måde? Værktøjskassen for undervisere er nu tilgæng…

Information om ny lovgivning

 • Hæfte
 • lovgivning
 • flygtninge
 • integration

Midlertidighed, hjemsendelse, integration? Der er blevet sagt meget om den nye lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet – udmøntningen af det såkaldte ’paradigmeskifte’. Men hvad er egentlig o…

25 spørgsmål & svar om flygtninge

 • håndbog
 • flygtninge
 • fakta

Hvor mange flygtninge er der i Danmark? Og i verden? Hvorfor tager Danmark imod flygtninge? Og hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer? Flygtninge har været et tilbagevende emne i den poli…

Effekter af lave ydelser til flygtninge

 • notat
 • beskæftigelse
 • integrationsydelse
 • flygtninge

Hvad ved vi om effekterne af den lave integrationsydelse? Dette temanotat - udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge - sammenfatter den seneste viden og forskning om effekter af lave ydelser til fl…

Materialer fra landsdækkende netværksmøde 28. marts 2019

 • præsentation
 • netværk
 • praktikere

Hent præsentationer og materialer fra det landsdækkende netværksmøde 28.marts 2019. Arrangementet er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp Integration, LG Insight og Styrelsen for International R…

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge

 • rapport
 • beskæftigelse
 • traumer

Find ny inspiration til effektive beskæftigelsesrettede indsatser for sårbare og traumatiserede flygtninge baseret på omfattende research og kortlægning af best practice i Norden. Rapporten er finansi…

Den med paragrafferne - lovgivningshåndbog

 • håndbog
 • lovgivning

Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet har udgivet en håndbog om aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte. Lovgivningen på området er omf…

Metodehåndbog om I-NET

 • håndbog
 • traumer
 • behandling

I-NET er en behandlingsmetode udviklet til arbejdet med flygtningefamilier med traumer. I-NET er baseret på Narrativ EksponeringsTerapi.

At opleve krig og flugt

 • folder
 • traumer
 • flygtninge

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet af…

Flygtninges mentale sundhed

 • notat
 • traumer
 • sundhed

Flygtninge har ofte haft voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Belastende omstændigheder før, under og efter flugten kan p…

Sådan hjælper du et barn med traumer

 • folder
 • børn & unge
 • flygtningeforældre

Folderen 'Sådan hjælper du et barn med traumer' informerer om, hvad traumer er, og giver gode råd til, hvordan man kan støtte et barn, der er berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforæ…

Flygtningebørn i dagtilbud og skole

 • håndbog
 • børn & unge

Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet nogle håndbøger om modtagelse af flygtningebørn i dagtilbud og skoler. Håndbøgerne er målrettet personale i dagplejen, daginstitutioner, folkeskolen samt…

Traumatiserede flygtninge i sprogundervisningen

 • håndbog
 • dansk
 • sprogundervisning
 • traumer

En guide til undervisning af flygtninge berørt af traumer - udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Lærdansk.

Arbejdets betydning for flygtninge med traumer

 • rapport
 • traumer
 • beskæftigelse

Medarbejdere i jobcentre, aktiveringstilbud og sprogskoler kan opleve, at det er en udfordring at arbejde beskæftigelsesrettet med traumatiserede flygtninge. I denne forskningsregistrant udarbejdet af…